ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ • Контакти ліцею

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗАЛ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua

  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Flag Counter

  Статут ЗОШ №23

  VІ. Учасники навчально-виховного процесу

   

  6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є  учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти  навчального закладу,  керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

  6.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

  6.3. Учень - особа, яка навчається і виховується в навчальному закладі.

            6.4. Учні навчального закладу  мають гарантоване державою право на:

  - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;

  - вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

  - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

  - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

  - участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

  - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану навчального закладу  відповідно до чинної нормативної бази;

  - участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

  - участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

            - повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

  - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників навчального закладу, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

  6.5. Учні навчального закладу зобов’язані:

  - оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками обсягом не  меншим, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

  - підвищувати свій загальний культурний рівень;

  - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, що передбачена навчальними програмами та навчальним планом навчального закладу, цим статутом;

  - дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

  - виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

  - брати участь у різних видах трудової діяльності;

  - дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна,  майна інших учасників навчально-виховного процесу;

  - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

  - дотримуватися правил особистої гігієни.

  6.6. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці  відповідно до правил внутрішнього розпорядку  з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

  6.7. За невиконання  учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть  накладатися  стягнення  відповідно до закону.

  6.8. Педагогічним  працівником навчального закладу  повинна  бути особа з високими моральними  якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну   освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та  психічний стан  здоров’я  якої дає змогу виконувати професійні обов’язки у навчальному закладі.

  6.9. До педагогічної діяльності  у навчальному закладі не  допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

  6.10. Призначення  на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників навчального закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про  працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

  6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником навчального закладу і затверджується територіальним відділом освіти Комунарського району.

  Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

  Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року  допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом навчального закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням  вимог законодавства про працю.

  6.12. Керівник навчального закладу  призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

  6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

  Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

  6.14. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути  присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) - методист», «педагог - організатор - методист» та інші.

  6.15. Педагогічні працівники навчального закладу  мають право:

  -  самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

  - брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування навчального закладу, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

  - обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  - проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

  - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

  -  вносити керівництву навчального закладу і органам управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

  - на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

  - об’єднуватися у  професійні спілки та бути членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

  - порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

  6.16. Педагогічні працівники навчального закладу зобов’язані:

  - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

  - контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

  - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків або осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

  - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

  - виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

  - виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

  - брати участь у роботі педагогічної ради;

  - виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

  - готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

  - дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

  - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

  - виконувати накази  і  розпорядження   керівника   навчального закладу, органів управління освітою;

  - вести відповідну документацію.

  6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

  6.18. Права і обов’язки інших  працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

  6.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

  - обирати форми  навчання і виховання дітей;

  - створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

  - звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

  - приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу;

  - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

  - на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування  навчального закладу та у  відповідних державних, судових органах.

  6.20. Батьки та особи,  які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов’язані:

  - створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

  - забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту  навчального закладу;

  -  поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу;

  - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

  - виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім’ї,  державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

  - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

  6.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

   

   

  VІІ. Управління навчальним закладом

   

  7.1. Управління Запорізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів

  № 23 Запорізької міської ради Запорізької області здійснюється її засновником, органом управління.

  7.2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором навчального закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію  керівних  кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  7.3. Директор навчального закладу призначається на посаду та  звільняється з посади департаментом освіти і науки Запорізької міської ради згідно із законодавством України. Директор діє на контрактній основі.

  Заступники директора призначаються і звільняються з посади органом управління навчального закладу відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положення про Територіальний відділ освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора відповідно до чинного законодавства.

  7.4. Керівник закладу:

           - забезпечує безперервність та послідовність освітнього процесу, наступність ступенів навчання;

           - забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці, безпечної життєдіяльності учнів, працівників;

           - користується правом розпорядження коштів та організує виконання кошторису;

           - вирішує питання прийому та відрахування учнів;

           - призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

           - у відповідності з чинним законодавством, за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремленим структурним підрозділом - Територіальним відділом освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положення про територіальний відділ освіти, встановлює плату за особливі умови утримання дітей та додаткові освітні послуги;

           - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановленні терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

           - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників, Положення про моральне та матеріальне стимулювання працівників, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

           - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання, застосовує засоби морального та матеріального стимулювання працівників навчального закладу;

           - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, органами місцевого самоврядування;

           - діє від імені навчального закладу, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах;

           - укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень;

           - видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (у межах своєї компетенції);

          - відкриває рахунки у банках;

          - має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;

          - вирішує інші питання, віднесені законодавством, Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, Статутом навчального закладу, Контрактом;

         - щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

  - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

  - організовує навчально-виховний процес;

  - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

  - відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

  - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

  -  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

  - розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

  - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  - сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

  - забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

  - планує заходи щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

  - контролює організацію  харчування і медичного обслуговування учнів;

  - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

  - щороку звітує про свою роботу на конференції.

  7.5. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

  7.6. Засідання педагогічної  ради проводяться за потребою, але не менш як чотири рази на рік.

  7.7. Педагогічна рада розглядає питання:

  - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

  - планування та режиму роботи навчального закладу;

  - формування варіативної складової робочого навчального плану;

  - переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів  про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

  - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  - участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та  науковими установами;

  - морального та  матеріального заохочення учнів і працівників закладу;

  - морального заохочення батьків та осіб, які їх замінюють, громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

  - притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

  - інші  питання, пов’язані з діяльністю закладу.

  7.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються цим статутом, положенням про загальні збори (конференцію) колективу навчального закладу і колективним договором.

   Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, дає йому оцінку відкритим або таємним голосуванням, розглядає питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

  Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не  менше  половини  делегатів  кожної  із  категорій.  Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

   Право скликати конференцію мають директор навчального закладу, голова Ради навчального закладу, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх кількості, батьківський комітет, власник.

   Конференція:

   - обирає Раду навчального закладу, її членів і голову, встановлює терміни її повноважень;

  - заслуховує звіт директора про роботу, дає їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

  - затверджує основні напрямки вдосконалення діяльності навчального закладу, розглядає інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

  - приймає рішення про моральне стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників.

  7.9. У  навчальному закладі  за рішенням конференції (загальних зборів) можуть створюватися і діяти Рада закладу, а також піклувальна рада,  учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  До складу Ради навчального закладу обираються представники  педагогічного колективу, учнів школи  II-III ступеня,  батьків і громадськості. Мета діяльності Ради навчального закладу, її завдання та принципи діяльності визначаються Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159.

  Члени піклувальної ради навчального закладу обираються на конференції. Склад піклувальної ради формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

  Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування  навчального закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного  процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників. Мета, основні завдання і принципи діяльності піклувальної ради визначаються Примірним положенням про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 № 45.

   

  VІІІ. Матеріально-технічна база

  та фінансово-господарська діяльність

   

  8.1. Майно,  яке закріплене за навчальним закладом, належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

  8.2. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інвентар, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

  8.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  8.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативних актів база навчального закладу включає: класні та групові приміщення, навчальні кабінети, бібліотеку, комп’ютерні кабінети,  спортивні,  актовий і читальний зали, медичний кабінет, їдальню, майстерні, а також архів, радіоцентр, приміщення для інженерно-технічного та  навчально-допоміжного персоналу.

  8.5. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщується спортивний майданчик.

  8.6. Фінансування навчального закладу здійснюється за дорученням  засновника департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та територіальним відділом освіти Комунарського району відповідно до законодавства.

  8.7. Фінансування навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства. Фінансово-господарська діяльність ЗЗОШ № 23 проводиться відповідно до Бюджетного кодексу  України,  Законів України «Про  освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

  8.8. Фінансово-господарська діяльність ЗОШ № 23 здійснюється на основі її кошторису.

  8.9. Джерелами фінансування закладу є:

  8.9.1. Надходження із загального фонду місцевого бюджету.

  8.9.2. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

  - надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;

  - доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

  - кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;      

  - кошти єдиного цільового фонду міської ради;

  - благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

  - інші надходження, не заборонені законодавством.

  8.10. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетне асигнування ЗОШ № 23 не зменшується. Бюджетне асигнування навчального закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

  8.11. ЗОШ № 23 є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

  У разі припинення діяльності навчального закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ЗОШ № 23 передаються одному або кільком іншим навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

  Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ЗОШ № 23, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

  8.12. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Бухгалтерський облік навчального закладу здійснюється через централізовану бухгалтерію територіального відділу освіти Комунарського району.                    

  8.13. Навчальний заклад має право згідно із законодавством на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами  підприємств, установ, організацій  та фізичних осіб,  фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу, здавати в оренду майно за згодою власника. Оренда приміщень навчального закладу допускається, якщо вона не порушує умов перебування учнів та роботи педагогічних працівників, і тільки за згодою власника.

  8.14. Звітність  про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до законодавства.

   

  ІХ. Міжнародне співробітництво

   

  9.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, благодійних фондів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з  міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

  9.2. Навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

  9.3. Участь навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

   

  Х. Контроль за діяльністю закладу

   

  10.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється  з метою забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики у сфері загальної середньої освіти.

  10.2. Державний контроль за діяльністю навчального закладу  здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, Державна інспекція навчальних закладів, засновник, департамент освіти і науки Запорізької міської ради та територіальний відділ освіти і науки Комунарського району.

  10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є  державна  атестація закладу,  яка  проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.  

  10.4. Позачергова атестація проводиться,  як виняток,  лише за рішенням   центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за поданням органу громадського самоврядування навчального закладу або департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

  10.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю.  Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються  залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як двічі на рік. Перевірки з питань,  не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його власником відповідно до законодавства.

   

  XІ. Реорганізація або ліквідація  навчального закладу

   

  11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник або суд.     

  11.2. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

  11.3. Ліквідація проводиться комісією, призначеною засновником, а у випадках  ліквідації  за рішенням  суду – комісією, призначеною цим органом.

  З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  навчальним закладом.

  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

  Засновник приймає рішення щодо майна закладу, що залишилось.

  11.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України .

  11.5. Під час реорганізації чи ліквідації навча

  Панорама ліцея
   
  ЗАЛ №23 group · 1137 учасника
  ПРИЄДНУЙСЯ!
  Блог газети
  «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
  Ви можете розмістити статтю в блозі, відіслав нам її
  Блог бібліотеки школи
  Лiтература для читання на канікулах
  ШМО природничо-
  математичного циклу
  Яскраві сторінки фізико-математичної декади
  ШМО
  учителів філології
  "Словесність"
  ШМО суспільно-
  естетичних дисциплін
  ШМО
  англійської мови
  Яскраві сторінки англійської
  ШМО
  початкової школи
  Яскраві сторінки початкової школи
  Гурток
  «Чарівний чобіток»
  Народний танець завжди має яскраво виражену тему
  Міністерство
  освіти і науки України
  Дізнайтеся все про вступну компанію 2022
  Національний університет
  «Запорізька політехніка»