ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ • Контакти ліцею

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗАЛ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua

  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Flag Counter

  СТАТУТ ЗАПОРІЗЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ № 23

  VІ. Система управління ліцеєм № 23

   

  6.1. Управління ліцеєм № 23 здійснюють:

  - засновник ліцею;

  - орган управління ;

  - керівник ліцею;

  - педагогічна рада ліцею;

  - піклувальна рада ліцею.

  6.2. Засновник ліцею № 23:

  - приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу);

  - затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та склад конкурсної комісії;

  - забезпечує фінансування;

  - реалізує інші права, передбачені чинним законодавством України.

  6.3. Засновник ліцею № 23 зобов’язаний забезпечити:

  - утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ліцею № 23 на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

  - у разі реорганізації чи ліквідації ліцею № 23 забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

  - забезпечити відповідно до чинного законодавства України створення в ліцеї № 23 безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;

  - оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів".

  6.4. Орган управління ліцею № 23:

  - за поданням ліцею № 23 затверджує стратегію і перспективний план розвитку ліцею № 23;

  - затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ліцею № 23 у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України;

  - забезпечує створення у ліцеї № 23 інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

  - виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства;

  - організовує та проводить внутрішній контроль та внутрішній аудит в ліцеї № 23;

  - реалізує інші права, передбачені чинним законодавством України та Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради.

  6.5. Безпосереднє керівництво ліцеєм № 23 здійснює його директор.

  6.6. Директором ліцею № 23 може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

  6.7. Повноваження (трудові права і обов’язки) та відповідальність директора ліцею № 23 визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами України та установчими документами ліцею № 23. Додаткові трудові права та обов’язки директора ліцею № 23 можуть також визначатися строковим трудовим договором.

  6.8. Не може обіймати посаду директора ліцею № 23 особа, яка:

  1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

  2) має судимість за вчинення злочину;

  3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

  4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

  5) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади";

  6) не пройшла конкурсний відбір відповідно до Закону.

  6.9. Директор ліцею № 23 має право:

  - діяти від імені ліцею № 23 без довіреності та представляти заклад у стосунках з іншими особами;

  - підпису на документах з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності ліцею № 23;

  - приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим договором, у тому числі розпоряджатися в установлених межах та порядку майном ліцею № 23 та його коштами;

  - призначати, переводити та звільняти працівників ліцею № 23 та визначати їх функціональні обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

  - визначати режим роботи ліцею № 23;

  - ініціювати перед органом управління ліцею № 23 питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

  - видавати у межах своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

  - укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами в межах власних повноважень;

  - ініціювати проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

  - приймати рішення з інших питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

  6.10. Директор ліцею № 23 зобов’язаний:

  - виконувати Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інші акти чинного законодавства України, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками ліцею № 23, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

  - планувати та організовувати діяльність ліцею № 23;

  - розробити кошторис та подати органу управління ліцею № 23 на затвердження;

  - провадити фінансово-господарську діяльність ліцею № 23 в межах затвердженого кошторису;

  - забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку ліцею № 23;

  - затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників ліцею № 23;

  - організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

  - затверджувати освітню (освітні) програму (програми) ліцею № 23;

  - створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

  - затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ліцеї № 23, забезпечити її створення та функціонування;

  - контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;

  - забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

  - створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  - сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу;

  - створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею № 23;

  - сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування  ліцею № 23;

  - формувати засади здорового способу життя учнів та працівників ліцею № 23;

  - забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у ліцеї № 23;

  - організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;

  - щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу ліцею № 23;

  - створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

  - забезпечувати відкритість і прозорість діяльності ліцею № 23 зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту"," Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

  - забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

  - виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, статутом ліцею № 23, колективним договором та строковим трудовим договором;

  - здійснювати зарахування, переведення, відрахування, учнів відповідно до вимог законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;

  - організувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

  - виконувати накази і розпорядження засновника та органу управління ліцею № 23.

  6.11. Директор ліцею № 23 має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України "Про освіту" та цим статутом.

  Директор ліцею № 23 несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання обов’язків, визначених чинним законодавством України, установчими документами ліцею № 23 і строковим договором, за порушення норм чинного законодавства України.

  6.12. Директор ліцею № 23 призначається на посаду та звільняється з посади рішенням відповідного органу управління освітою засновника.

  Директор ліцею № 23 призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду директора ліцею вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів ліцею № 23 та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

  Одна і та сама особа не може бути директором ліцею № 23 більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді директора ліцею № 23, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в ліцеї № 23 на іншій посаді.

  У разі надходження до засновника ліцею № 23 обґрунтованого звернення ради ліцею № 23 або органу самоврядування ліцею № 23 щодо звільнення директора засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

  6.13. Педагогічна рада ліцею № 23 створюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор ліцею № 23.

  6.14. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

  6.15. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

  Рішення педагогічної ради ліцею № 23 вводяться в дію наказом директора ліцею.

  6.16. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у ліцеї № 23.

  6.17. Педагогічна рада ліцею № 23;

  - планує роботу ліцею № 23;

  - схвалює освітню (освітні) програму (програми) ліцею № 23 та оцінює результативність її (їх) виконання;

  - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

  - розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

  - приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

  - обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  - розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

  - ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів , працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

  - розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

  - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

  - розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

  6.18. Піклувальна рада ліцею № 23 може бути створена за рішенням органу управління ліцею на визначений строк.

  6.19. Піклувальна рада ліцею № 23 сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

  6.20. Піклувальна рада ліцею № 23:

            - бере участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролює її виконання;

            - сприяє залученню додаткових джерел фінансування;

            - аналізує та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

            - контролює виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду керівником закладу освіти;

            - вносить засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

            - здійснює інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

  - здійснювати інші повноваження, пов’язані з діяльністю закладу.

  6.21. Склад Піклувальної ради ліцею № 23 формується органом управління закладу з урахуванням пропозицій ліцею № 23 органів громадського самоврядування ліцею № 23, депутатів відповідної місцевої ради.

  До складу Піклувальної ради ліцею № 23 не можуть входити учні та працівники закладу.

  6.22. Піклувальна рада ліцею № 23 є колегіальним органом. Засідання Піклувальної ради ліцею № 23 є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Піклувальної ради ліцею № 23 є визначальним. Рішення Піклувальної ради ліцею № 23 оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

  6.23. Члени Піклувальної ради ліцею № 23 мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу з правом дорадчого голосу.

  6.24. Піклувальна рада ліцею № 23 діє на підставі положення, затвердженого органом управління ліцею № 23.

  6.25. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею № 23: є загальні збори (конференція) колективу ліцею № 23, які скликаються не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

  - працівників ліцею № 23 – зборами трудового колективу;

  - учнів ІІ-ІІІ ступенів ліцею № 23 – класними зборами;

  - батьків, представників громадськості – батьківськими зборами навчально-виховного комплексу.

  Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів: від працівників, учнів школи, батьків та громадськості. Термін їх повноважень становить один рік.

  Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

  Право скликати конференцію мають директор ліцею № 23, голова ради комплексу, учасники конференції, якщо за це висловились не менше третини їх кількості, батьківський комітет, власник.

  Конференція:

  - обирає раду ліцею № 23, її членів і голову, піклувальну раду встановлює терміни їх повноважень;

  - заслуховує звіт директора про роботу, дає йому оцінку відкритим або таємним голосуванням;

  - затверджує основні напрямки вдосконалення діяльності комплексу, розглядає інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

  - приймає рішення про моральне та матеріальне стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників.

  6.26. У ліцеї № 23 за рішенням конференції може створюватися і діяти рада закладу положення про яку розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

  До складу ради ліцею № 23 обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II-III ступеня, батьків і громадськості.

  6.27. У ліцеї № 23 можуть діяти:

  - органи самоврядування працівників закладу освіти;

  - органи самоврядування здобувачів освіти;

  - органи батьківського самоврядування;

  - інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

  6.28. У ліцеї № 23 можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

  6.29. Органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу ліцею № 23, методичні об’єднання ліцею № 23, створюються і діють на підставі положення про відповідний орган громадського самоврядування, методичного об’єднання, розробленого ліцеєм № 23, схваленим педагогічною радою ліцею і затвердженого наказом директора ліцею № 23.

   

  VІІ. Матеріально-технічна база

  та фінансово-господарська діяльність

   

  7.1. Фінансово-господарська діяльність ліцею № 23 здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

  7.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею № 23 фінансуються за рахунок коштів засновника.

  7.3. Фінансування ліцею № 23 здійснюється з державного та місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

  Іншими джерелами фінансування ліцею № 23 можуть бути:

  - доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

  - доходи від надання в оренду майна;

  - благодійна допомога;

  гранти;

  - надходження (доходи) від тимчасово вільних коштів, розміщених на депозитних та/або поточних рахунках банків державного сектору;

  - інші джерела фінансування, що не заборонені законодавством.

  7.4. Отримані із зазначених джерел кошти можуть використовуватися ліцеєм № 23 відповідно до власного кошторису для організації та забезпечення освітнього процесу.

  7.5. Одержання ліцеєм № 23 позабюджетних коштів не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

  7.6. Отримані ліцеєм № 23 кошти мають бути використані для організації та забезпечення основної діяльності закладу і не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, окрім випадків, передбачених законом.

  7.7. Фінансово-господарська діяльність ліцею № 23 здійснюється на основі кошторису, що затверджується органом управління ліцею № 23 з урахуванням пропозицій ліцею № 23.

  7.8. Ліцей № 23 може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник ліцею № 23 має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

  7.9. Директор ліцею № 23 визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання. Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом, інформація про їх вартість, обсяг отриманих коштів та використання цих коштів оприлюднюються відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту".

  7.10. Ліцей № 23 не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами загальної середньої освіти.

  7.11. Учні та їх батьки можуть отримувати в ліцеї № 23 платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

  7.12. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї № 23 визначається і контролюється директором ліцею. Директор ліцею № 23 несе відповідальність за організацію і ведення діловодства і бухгалтерського обліку в  ліцеї відповідно до вимог чинного законодавства України.

  7.13. Бухгалтерський облік ліцею № 23 здійснюється через централізовану бухгалтерію територіального відділу освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

  7.14. До майна ліцею № 23 належить:

  нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання тощо;

  майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

  інші активи, передбачені законодавством.

  7.15. Майно ліцею № 23 належить йому на правах, визначених законодавством України.

  7.16. Вимоги до матеріально-технічної бази ліцею № 23 визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

  7.17. Порядок, умови та форми набуття ліцеєм № 23 прав на землю визначаються Земельним кодексом України.

  7.18. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно ліцею № 23 не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.

  7.19. Об’єкти та майно ліцею № 23 не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

  7.20. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна ліцею № 23, використовуються виключно на потреби цього закладу освіти.

  7.21. Штатний розпис ліцею № 23 затверджується директором ліцею № 23 на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

  7.22. Збитки, завдані ліцею № 23 внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

  7.23. Орган управління ліцею № 23 здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування вихованців, учнів.

  7.24. Ліцей є неприбутковою організацією.

  7.25. Забороняється розподіл отриманих ліцеєм № 23 доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

  7.26. У разі припинення діяльності ліцею № 23 (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ліцею № 23 передаються одному або кільком іншим освітнім закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

  7.27. Доходи (прибутки) ліцею № 23 використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Запорізького ліцею № 23, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

  7.28. Ліцей № 23 має право згідно із законодавством на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. Оренда приміщень школи допускається, якщо вона не порушує умов перебування учнів, роботи педагогічних працівників, і тільки за згодою власника.

  7.29. Звітність про діяльність ліцею № 23 ведеться відповідно до чинного законодавства України.

  Читати далі >>>

   

  Панорама ліцея
   
  ЗАЛ №23 group · 1137 учасника
  ПРИЄДНУЙСЯ!
  Блог газети
  «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
  Ви можете розмістити статтю в блозі, відіслав нам її
  Блог бібліотеки школи
  Лiтература для читання на канікулах
  ШМО природничо-
  математичного циклу
  Яскраві сторінки фізико-математичної декади
  ШМО
  учителів філології
  "Словесність"
  ШМО суспільно-
  естетичних дисциплін
  ШМО
  англійської мови
  Яскраві сторінки англійської
  ШМО
  початкової школи
  Яскраві сторінки початкової школи
  Гурток
  «Чарівний чобіток»
  Народний танець завжди має яскраво виражену тему
  Міністерство
  освіти і науки України
  Дізнайтеся все про вступну компанію 2022
  Національний університет
  «Запорізька політехніка»