ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ • Контакти ліцею

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗАЛ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua

  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Flag Counter

  СТАТУТ ЗАПОРІЗЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ № 23

  1.28. Запроваджено поглиблене вивчення предметів: математика, українська мова, історія України з восьмого класу. Навчальні профілі класів старшої школи з денною формою навчання: математичний профіль, профіль української філології, історичний профіль.

  За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення:

  •  можливе відкриття інших профілів навчання у старшій школі;
  • з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти, можливе запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання.

  1.29. Ліцей № 23має право:

  • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
  • визначати варіативну частину навчального плану;
  • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні плани при наявності бюджетних або власних коштів;
  • укладати угоди з вищими навчальними закладами, громадськими організаціями тощо;
  • самостійно чи спільно з вищими навчальними закладами, науководослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України в межах затвердженого кошторису на зазначені цілі або за рахунок власних надходжень;
  • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу в межах затвердженого кошторису на зазначені цілі або за рахунок власних надходжень;
  • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
  • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивнооздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів у межах затвердженого кошторису ліцею № 23;
  • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів на базі вітчизняних та зарубіжних освітніх закладів, наукових центрів тощо в межах затвердженого кошторису на зазначені цілі;
  • запрошувати на роботу висококваліфікованих спеціалістів за угодами в межах затвердженого кошторису на зазначені цілі;
  • встановлювати форму для учнів у відповідності до вимог чинного законодавства України;
  • надавати додаткові платні освітні послуги;
  • по можливості залучати до співпраці підприємства, банки, організації, благодійні фонди, профспілки тощо.

  1.30. У ліцеї № 23 створюються та функціонують:

  - психологічна і соціальна служба;

  - медична служба;

  - дитячі об’єднання та організації неполітичного і нерелігійного характеру;

  - методичні та творчі об’єднання викладачів.

  1.31. Форми та методи методичної, наукової, дослідницької, експериментальної та науково-методичної роботи визначаються щорічно наказом директора ліцею № 23 в межах затвердженого кошторису ліцею.

  1.32. Практичні психологи комплексу мають статус педагогічних працівників, якщо інше не встановлено чинним законодавством. В рамках психологічного супроводу:

  - надається консультативно-методична допомога всім учасникам освітнього процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків;

  - формується система просвітницько-пропагандистської роботи з підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу;

  - проводиться психолого-профілактична робота з учнями щодо формування орієнтації на здоровий спосіб життя та захист їх психічного здоров’я, профілактики негативних проявів в їх середовищі;

  - здійснюється організаційно-методична, психодіагностична, корекційно-відновлювальна, розвиваюча та консультаційна робота.

  1.33. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у  ліцеї №23 здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

  1.34. Класи у ліцеї № 23 формуються за погодженням з органом управління ліцею згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до кількості поданих заяв про зарахування.

  1.35. У ліцеї можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

  1.36. За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти, можливе запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання відповідно до вимог, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  1.37. Навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

  для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року;

  для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року;

  для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року;

  З 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становить три роки.

  1.38. Ліцей № 23 забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

  Учні ліцею забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату ліцею № 23 або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів, моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у ліцею № 23.

   

  ІІ. Структура ліцею № 23

   

  2.1. Ліцей № 23 складається зі структурних підрозділів:

  - початкова школа, що забезпечує початкову освіту (перший рівень повної загальної середньої освіти – 1- 4 клас);

  - гімназія, що забезпечує базову середню освіту (другий рівень повної загальної середньої освіти – 5 - 9 клас);

  - ліцей, що забезпечує профільну середню освіту (третій рівень повної загальної середньої освіти, який поділяється на 10 - 11 класи денна (очна) та класи з вечірньою очною (змінною) та заочною формою навчання (10 – 12 класи).

            2.2. Групи учнів для вивчення предмету "Захист Вітчизни" формуються з числа учнів 10-11 класів закладів освіти району.

            Зарахування учнів для вивчення предмету "Захист Вітчизни" до ліцею    № 23 відбувається за графіком затвердженим наказом територіального відділу освіти Комунарського району.

            2.3. Між підрозділами ліцею № 23 забезпечується єдність і взаємозв’язок, наступність мети, методів, засобів, організаційних форм навчання і виховання.

  2.4. Головними завданнями початкової школи є:

  - забезпечення для кожного учня рівня освіченості, відповідно до ступеня освіти, потенціалу школяра, потребам його особистісного розвитку;

  - забезпечення індивідуального розвитку, найбільш повного задоволення інтересів та здібностей учнів, розвиток їх творчої активності в різних видах урочної та позаурочної діяльності;

  - організація систематичного відстеження психолого-педагогічного статусу школяра, перспектив його розвитку протягом навчання в школі першого ступеня;

  - формування іншомовної комунікативної компетентності, розкриття мовних і комунікативних здібностей учнів початкової школи;

  - збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

  - виховання громадянина України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв.

  2.5. Головними завданнями гімназії (5-9 класи) та ліцею (10-11 (12) класи) є:

  - реалізація основних завдань базової середньої та профільної освіти за відповідним профілем навчання;

  - поглиблене вивчення окремих предметів;

  - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

  - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;

  - розвиток творчого мислення, потреби в самоосвіті та самовихованні.

  2.6. Ліцей № 23 забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами державних стандартів загальної середньої освіти.

  2.7. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у комплексі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики  у сфері освіти.

   

  ІІІ. Організація освітнього процесу ліцею № 23

   

  3.1. Освітній процес у ліцеї № 23 організовується відповідно до Закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", інших актів законодавства України, освітньої програми ліцею та спрямовується на розвиток та виявлення обдарувань особистості шляхом формування і застосування її компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти.

  Організація здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти. Результати навчання осіб, які здобувають освіту за інституційною формою, мають відповідати вимогам відповідних державних стандартів загальної середньої освіти.

  Державна підсумкова атестація та звільнення від неї осіб, які здобувають освіту за інституційною формою, здійснюються відповідно до законодавства.

  Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти у закладі можуть бути створені умови для засвоєння ним освітньої програми за індивідуальним навчальним планом.

  3.2. На кожному рівні загальної середньої освіти освітній процес організовується та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

  3.3. Організація освітнього процесу має забезпечувати належні, безпечні та здорові умови здобуття освіти.

  3.4. Освітній процес у ліцеї № 23 організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

  3.5. Структура та тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею № 23 у межах часу, передбаченого освітньою програмою, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

  3.6. Безперервна навчальна діяльність у класній кімнаті не може перевищувати 35 хвилин (для 1 класів), 40 хвилин (для 2-4 класів), 45 хвилин (для 5-12 класів).

  3.7. Тривалість канікул у ліцеї № 23 протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

            3.9. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у ліцеї № 23 становить 11 років, у класах з очною вечірньою (змінною), заочною формою навчання 12 років. З 2027 року  термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти для всіх форм навчання становить 12 років:

  у початковій школі - 4 роки;

  у гімназії - 5 років;

  у ліцеї - 2 роки (з 2027 року – 3 роки).

  3.10. Освітній процес у ліцеї № 23 здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  3.11. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення ліцею, складання іспитів екстерном.

  3.12. З метою належної організації освітнього процесу у ліцеї № 23 формуються класи, у тому числі з відповідними формами здобуття освіти, з поглибленим вивченням окремих предметів, а також спеціальні та інклюзивні класи для організації та забезпечення якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами тощо.

  3.13. Кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може перевищувати 30 осіб.

  3.14. Кількість учнів у приміщеннях (класних кімнатах) має відповідати вимогам санітарно-гігієнічних норм і правил та не має порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови їх навчання (роботи).

  3.15. Гранична наповнюваність класів у ліцеї № 23 для дітей з особливими освітніми потребами визначається положеннями про такі заклади освіти.

  3.16. Розподіл учнів одного року навчання між класами (наповнюваність класів) визначається директором ліцею № 23 самостійно або у визначеному ним порядку.

  3.17. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих предметів (дисциплін) клас може ділитися на групи. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

  3.18. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення органу управління ліцею № 23 у закладі освіти можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

  Порядок створення груп подовженого дня у ліцеї № 23 визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

  3.19. Освітня програма ліцею № 23 - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих ліцеєм для досягнення учнями визначених відповідними державними стандартами загальної середньої освіти результатів навчання.

  Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

  3.20. Ліцей № 23 розробляє і затверджує власну освітню програму на підставі типової, яка має містити:

  - загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

  - вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

  - перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

  - форми організації освітнього процесу;

  - опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

  - інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

  3.21. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею № 23 та затверджується директором.

  Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

  3.22.Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

  3.23. Освітня програма може бути розроблена для одного і для декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

  3.24. Кожна освітня програма має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

  3.25. На основі освітньої програми ліцей № 23 складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

  3.27. Режим роботи ліцею № 23 визначається педагогічною радою на основі відповідних нормативно-правових актів.

  Тривалість уроків у ліцеї № 23 становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. В освітній програмі ліцею № 23 можуть бути передбачені інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

  Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

  3.28. Виховання учнів у ліцеї № 23 здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

  Цілі виховного процесу в ліцеї № 23 визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

  3.29. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у ліцеї № 23, орієнтується на загальнолюдські цінності та спрямовується на формування:

  - ціннісних ставлень і суджень, які є базою для успішної взаємодії з суспільством та щасливого особистого життя;

  - відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

  - поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;

  - патріотизму, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу;

  - усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та хабарництва, потреби захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

  - поваги до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

  - нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

  - громадянської культури та культури демократії;

  - культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

  - прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

  - почуттів доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.

  Педагогічні працівники ліцею № 23 забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку учнів в рамках освітнього процесу.

  3.30. У ліцеї № 23 забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

  3.31. Примусове залучення учнів ліцею № 23 до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

  3.32. Ліцей № 23 має відповідну територію обслуговування, визначену рішенням Засновника.

  3.33. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

  3.34. Зарахування учнів до ліцею № 23 проводиться наказом директора ліцею.

  3.35. Зарахування учнів до підрозділів ліцею № 23 – гімназія та ліцей, може проводитися на конкурсних засадах у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність закладу.

  3.36. Запорізький ліцей № 23 працює за 5-денним робочим тижнем з вихідним днем у суботу та неділю.

  3.37. Відповідно до освітньої програми та навчального плану педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

  3.38. У ліцеї № 23 іноземна мова вивчається з 1-го класу.

  3.39. Профільна підготовка учнів досягається в результаті поглибленого вивчення предметів, вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором тощо.

  3.40. Освітній  процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти, складеного на основі типових освітніх програм, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

  На основі навчального плану розробляється індивідуальний навчальний план для дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

  3.41. У канікулярні, вихідні та святкові дні може проводитися робота у формі змагань, зльотів, профільних та фізкультурно-оздоровчих таборів.

  3.42. Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11(12) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

  3.43. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у ліцеї № 23 визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, і затверджується директором.

  3.45. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) - 20 хвилин.

  Тижневий режим роботи закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

  3.46. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання не задаються.

  3.47. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та освітньою програмою закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

  Читати далі >>>

  Панорама ліцея
   
  ЗАЛ №23 group · 1137 учасника
  ПРИЄДНУЙСЯ!
  Блог газети
  «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
  Ви можете розмістити статтю в блозі, відіслав нам її
  Блог бібліотеки школи
  Лiтература для читання на канікулах
  ШМО природничо-
  математичного циклу
  Яскраві сторінки фізико-математичної декади
  ШМО
  учителів філології
  "Словесність"
  ШМО суспільно-
  естетичних дисциплін
  ШМО
  англійської мови
  Яскраві сторінки англійської
  ШМО
  початкової школи
  Яскраві сторінки початкової школи
  Гурток
  «Чарівний чобіток»
  Народний танець завжди має яскраво виражену тему
  Міністерство
  освіти і науки України
  Дізнайтеся все про вступну компанію 2022
  Національний університет
  «Запорізька політехніка»