ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ • Контакти ліцею

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗАЛ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua

  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Flag Counter

  Правила внутрішнього розпорядку для працівників Ліцею № 23

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  на загальних зборах

  працівників ЗОШ № 23

  Директор ЗОШ № 23 __________О.Д.Озеров

  Голова ПК

  __________ Г.І.Чумак

  ПРАВИЛА

  ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

  Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23

  Запорізької міської ради Запорізької області

   

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, суспільних потреб. В Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 23 трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумливої праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

  1.2. Ці правила поширюються на всіх працівників ЗОШ № 23: - адміністративно-управлінський персонал; - навчально-виховний персонал; - непедагогічний персонал; - обслуговуючий персонал.

  1.3. Метою цих правил є визначення обов'язків працівників ЗОШ № 23, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього розпорядку, відповідно до яких трудові колективи закладів освіти затверджують за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету свої правила внутрішнього розпорядку.

  1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор ЗОШ № 23 в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

  ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

  2.1. Працівники ЗОШ № 23 приймаються на роботу за трудовими договорами.

  2.2. При прийнятті на роботу директор зобов'язаний вимагати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу PCP і Збройних Сил держав-учасниць СНД, пред'являють військовий квиток. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язаний подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника. Особи, які приймаються на роботу, зобов'язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі та мають санітарну книжку з дозволом приступити до роботи. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

  2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту. Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 05серпня 1993 року № 293.

  2.4. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

  2.5. Прийняття на роботу оформляється наказами по Комунарському ТВО та ЗОШ № 23, останній оголошується працівнику під розписку.

  2.6. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в сейфі секретаря-діловода. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.

  2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор зобов'язаний в письмовій формі: а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором; в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

  2.8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

  2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

  2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом директора ЗОШ № 23.

  2.11. Директор ЗОШ №23 зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись відповідно до формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

  III. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

  3.1. Педагогічні працівники мають право на: - захист професійної честі, гідності; - вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; - індивідуальну педагогічну діяльність; - участь у громадському самоврядуванні; - користуватися подовженою оплачуваною відпусткою; - пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством; - підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

  3.2. Працівники закладу освіти зобов'язані: - працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти та правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці; - виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами і інструкціями; - берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку та учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу; - у встановлені строки проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

  3.3. Педагогічні працівники ЗОШ № 23 повинні: - забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей та учнів; - настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей; - виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища; - готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними національними, релігійними групами; - додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента; - захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати шкідливим звичкам; - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

  3.4. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженим у встановленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положенням і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.

  IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

  4.1. Адміністрація Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 зобов'язана:

  а) забезпечити необхідні організаційні, санітарно-гігієнічні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

  б) визначати педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

  в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід робіт, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи навчального комплексу в цілому;

  г) організувати атестацію, правове та професійне навчання педкадрів, як і у своїй школі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

  д) укладати та розривати угоди, контракти з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства Освіти України від 5 серпня 1993 року № 293.

  е) доводити до відома педагогічних працівників в кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

  є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам закладу у встановлені строки.

  ж) надавати відпустки всім працівникам закладу відповідно до графіка відпусток;

  з) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

  и) дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо удосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

  і) дотримуватися умов Колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників комплексу, учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

  ї) організовувати харчування учнів та працівників школи;

  й) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного процесу ЗОШ № 23.

  V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

  5.1. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий день (при п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається розпорядком роботи закладу, які затверджує директор за погодженням з профспілковим комітетом закладу): - для педагогічних працівників - за розкладами навчальних, додаткових і факультативних занять. Вихідний та методичний день - за окремим графіком; - для адміністративно-управлінського персоналу - за окремим графіком; - для навчально-допоміжного персоналу - з 8.00 до 17.00. Обідня перерва – з 12.30 до 13.30. - режим роботи медичних кабінетів: з 7.45 до 18.30, щоденно - режим роботи прибиральниць: з 9.00 до 14.00 з 14.00 до 19.00 Вихідні дні – субота, неділя. 

  5.2. Позакласна робота з учнями, різні заходи проводяться в позаурочний час відповідно до графіків роботи центрів виховної роботи, спортивних секцій.

  5.3. При відсутності педагога або іншого працівника закладу адміністрація зобов'язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

  5.4. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням директора з дозволу профспілкового комітету). Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі, на бажання працівника, який працює у святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

  5.5. Адміністрація ЗОШ № 23 залучає педагогічних працівників до чергування у навчальному комплексі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів,які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

  5.6. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, адміністрація залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

  5.7. Робота органів самоврядування ЗОШ № 23 регламентується Положенням про загальноосвітній заклад, затверджено Кабінетом Міністрів України та Статутом школи.

  5.8. Графік надання відпусток погоджується з профспілковим комітетом. Надання відпустки директору оформляється наказом по управлінню освіти, а іншим працівникам закладу - наказом директора. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умов, щоб основна частина її була не менша шести днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється надання відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

  5.9. Педагогічним працівникам забороняється: а) змінювати на свій розсуд розклад занять і перерв між ними; б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними; в) передоручати виконання трудових обов'язків; г) брати додому з собою обладнання, класні журнали, іншу документацію без дозволу адміністрації; д) затримувати учнів після уроків для проведення виховних заходів, прибирання класу більше, ніж на 1,5 години.

  5.10. Забороняється в робочий час: а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчально-виховним процесом; б) відволікання працівників від виконання професійних обов'язків, також залучати учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання.

  VI . ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

  6.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці та за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись у погодженні з профкомом такі заохочення: а) оголошення подяки; б) нагородження грамотою; в) представлення у територіальний відділ освіти Комунарського району: - до преміювання; - до нагородження цінним подарунком; - до нагородження Почесною грамотою.

  6.2. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення (зокрема позачергова атестація з метою підвищення категорійності або присвоєння звання педагогічним працівникам).

  6.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги при просуванні по роботі, у виділенні годин більше ставки. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу навчального комплексу і заносяться до трудової книжки.

  VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника закладу може бути застосовано один із таких заходів стягнення: а) догана; б) звільнення. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 Кодексу законів про працю України: Ст. 40, п.3. Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або Правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення. Ст. 40, п.4. Прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, в нетверезому стані. Ст. 40, п.7. Поява на роботі в стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Ст. 40, п.8. Вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) державного або громадського майна, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу. Ст. 41, п.3. Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку не сумісного з продовженням даної роботи. Розірвання договору у випадках, передбачених цією статтею проводиться з додержанням вимог частини четвертої статті 40, а у випадках, передбачених вимог статті 43, цього Кодексу. Ст. 41, п.1. Одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, його заступником. Ст. 41, п.2. Дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу.

  7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією навчально-виховного комплексу.

  7.3. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членом якого вони є. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація комплексу повинна вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією ЗОШ № 23 й безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарні стягнення не можуть бути накладені пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

  7.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

  7.5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

  7.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Адміністрація ЗОШ № 23 має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

  Панорама ліцея
   
  ЗАЛ №23 group · 1137 учасника
  ПРИЄДНУЙСЯ!
  Блог газети
  «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
  Ви можете розмістити статтю в блозі, відіслав нам її
  Блог бібліотеки школи
  Лiтература для читання на канікулах
  ШМО природничо-
  математичного циклу
  Яскраві сторінки фізико-математичної декади
  ШМО
  учителів філології
  "Словесність"
  ШМО суспільно-
  естетичних дисциплін
  ШМО
  англійської мови
  Яскраві сторінки англійської
  ШМО
  початкової школи
  Яскраві сторінки початкової школи
  Гурток
  «Чарівний чобіток»
  Народний танець завжди має яскраво виражену тему
  Міністерство
  освіти і науки України
  Дізнайтеся все про вступну компанію 2022
  Національний університет
  «Запорізька політехніка»