ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання

 • Контакти школи

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗОШ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua            БФ «Виктория»
  Реквизиты для зачисления БФ «Виктория»
  Получатель:БФ «Виктория»
  код ЕДРПОУ/ОКПО 24905349
  р/с26005055718754
  ПАТ КБ ПриватБанк
  МФО 313399


  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Flag Counter

  Статут ЗОШ №23

  СТАТУТ

  Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23

  Запорізької міської ради Запорізької області

  І. Загальні положення

  1.1. Статут Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту Запорізького навчально-виховного комплексу № 23 Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого та зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.11.2005 № 425/42. Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області є правонаступником всіх прав і обов’язків Запорізького навчально-виховного комплексу № 23 Запорізької міської ради Запорізької області, перейменованого в Запорізьку загальноосвітню школу I-III ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області рішенням Запорізької міської ради від 26.06.2013 р. № 28.

  1.2. Місцезнаходження Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області: 69059, м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а.

  1.3. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

  1.4. Засновником і власником навчального закладу є територіальна громада в особі Запорізької міської ради. За дорученням засновника Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради є органом управління майном закладу.

  1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти.

  1.6. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

  1.7. Головними завданнями навчального закладу є: - виховання громадянина України; - формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; - виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

  1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

  1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: - збереження життя та здоров’я дітей; - дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності; - дотримання державних стандартів освіти; - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

  1.10. У навчальному закладі навчання відбувається українською мовою, запроваджено поглиблене вивчення наступних предметів: математики, української мови, української літератури, англійської мови, історії, інформаційних технологій; визначені філологічний, технологічний, історичний профілі навчання. За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення можливе відкриття класів з поглибленим вивченням інших предметів і інших профілів навчання в старшій школі.

  1.11. З метою формування адаптивної моделі школи, всебічного розвитку особистості, збереження та зміцнення здоров’я учнів навчальний заклад працює в режимі Школи культури здоров’я (рішення колегії відділу освіти Комунарської районної адміністрації від 28 квітня 2010 року).

  1.12. Навчальний заклад згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право: - проходити в установленому порядку державну атестацію; - визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником або за його дорученням департаментом освіти і науки Запорізької міської ради в межах коштів, виділених на дані цілі; - визначати варіативну частину робочого навчального плану; - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери-ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; - спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України (в межах кошторисних призначень); - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; - бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним статутом з дозволу власника; - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження; - розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; - встановлювати форму для учнів у відповідності до наказу Президента України від 12.06.1996р. №417/95 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти»; - надавати додаткові освітні послуги.

  1.13. У навчальному закладі створюються та функціонують: - психологічна і соціальна служба; - медична служба; - логопедична служба; - дитячі об’єднання: гуртки в межах коштів, виділених на утримання закладу; - шкільні методичні об’єднання.

  1.14. Форми організації методичної роботи у навчальному закладі визначаються щорічно наказом директора навчального закладу.

  1.15. Індивідуальне навчання у навчальному закладі організовується відповідно до Положень про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

  1.16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

  1.17. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського району згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до навчального закладу.

  1.18. У навчальному закладі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121. 1.19. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у навчальному закладі визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.

  ІІ. Зарахування учнів до навчального закладу та їх відрахування

  2.1. За навчальним закладом закріплена відповідна територія обслуговування і до початку навчального року заклад бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

  2.2. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

  2.3. Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

  2.4. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

  2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

  2.6. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

  ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

  3.1. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

  3.2. Робочий навчальний план навчального закладу затверджується територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського району.

  3.3. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

  3.4. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

  3.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

  3.6. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

  3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв навчальний заклад за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського району створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

  3.8. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

  3.9. Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

  3.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського району. 3.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

  3.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського району та державною санітарно-епідеміологічною службою.

  3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

  3.14. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

  3.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого і третього уроків) – по 20 хвилин.

  3.16. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану навчального закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником навчального закладу. 3.17. Відволікання учнів від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

  3.18. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

  3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

  ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

  4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

  4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

  4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. З 2 по 11 класи оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  4.4. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського району.

  4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

  4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

  4.7. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

  4.8. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  4.9. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту. Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

  4.10. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту. Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

  4.11. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

  4.12. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випускникам навчального закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Випускники навчального закладу ІІІ ступеня, які досягли високих успіхів у навчанні, нагороджуються медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджуються випускники, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметів. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України. Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу в навчальному закладі встановлюються відповідно до чинного законодавства.

  4.13. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів навчального закладу. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам навчального закладу свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, Похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського району, управлінням освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

  V. Виховний процес у навчальному закладі

  5.1. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

  5.2. Цілі виховного процесу у навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

  5.3. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів навчального закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

  5.4. Дисципліна у навчальному закладі підтримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотриманні правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

  5.5. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

  VІ. Учасники навчально-виховного процесу

  6.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти навчального закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

  6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

  6.3. Учень - особа, яка навчається і виховується у навчальному закладі.

  6.4. Учні навчального закладу мають гарантоване державою право на: - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі; - вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу; - участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану навчального закладу відповідно до чинної нормативної бази; - участь в роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; - участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; - повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників навчального закладу, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

  6.5. Учні навчального закладу зобов'язані: - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; - підвищувати свій загальний культурний рівень; - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчального закладу, цим статутом; - дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; - виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; - брати участь у різних видах трудової діяльності; - дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу; - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу; - дотримуватися правил особистої гігієни.

  6.6. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

  6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

  6.8. Педагогічним працівником навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки у навчальному закладі.

  6.9. До педагогічної діяльності у навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

  6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників навчального закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

  6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником навчального закладу і затверджується територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського району. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом навчального закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

  6.12. Керівник навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

  6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

  6.14. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) – методист», «педагог - організатор – методист» та інші.

  6.15. Педагогічні працівники навчального закладу мають право: - самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи не шкідливі для здоров'я учнів; - брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи; - обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; - проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експеримен-тальну, пошукову роботу; - вносити керівництву навчального закладу і органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховної роботи; - на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; - об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; - порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

  6.16. Педагогічні працівники навчального закладу зобов'язані: - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; - контролювати рівень навчальних досягнень учнів; - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків або осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу; - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я; - виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; - виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту); - брати участь у роботі педагогічної ради; - виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу; - готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків; - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; - виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою; - вести відповідну документацію.

  6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

  6.18. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

  6.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: - обирати форми навчання і виховання дітей; - створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; - звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; - приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу; - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу; - на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

  6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: - створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; - забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту навчального закладу; - поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу; - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; - виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

  6.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

  Панорама школи
  Блог газети
  «Большая перемена»
  Ви можете розмістити статтю в блозі, відіслав нам її
  Блог бібліотеки школи
  Лiтература для читання на канікулах
  ШМО природничо-
  математичного циклу
  Яскраві сторінки фізико-математичної декади
  ШМО
  учителів філології
  "Словесність"
  ШМО суспільно-
  естетичних дисциплін
  ШМО
  англійської мови
  Яскраві сторінки англійської
  ШМО
  початкової школи
  Яскраві сторінки початкової школи
  Гурток
  «Чарівний чобіток»
  Народний танець завжди має яскраво виражену тему
  Міністерство
  освіти і науки України
  Дізнайтеся все про вступну компанію 2015
        БЛОГОСФЕРА
          ЗОШ №23