ВИХОВНА РОБОТА
 • Опис ДОМу
 • Схема ДОМу
 • Критерії "Кращий клас року"
 • Патріотичне виховання
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ • Контакти ліцею

  Адреса: м.Запоріжжя, вул. Парамонова, 6а 69059

  (061) 769-80-27
  (приймальня)
  school23zp@gmail.com

  Інформує районний відділ міліції

  За ЗАЛ №23
  закріплений Інспектор Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції

  ШМАТАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна,40, каб.9, 22
  тел.099-717-40-91

  Електронна адреса ВКМСДГУ МВС області - okmdzp@rambler.ru
  Електронна адреса УКМСДГУ МВС України – ditypolice@mys.qov.ua

  Комунарський районний центр молоді та школярів  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Flag Counter

  СТАТУТ ЗАПОРІЗЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ № 23

  ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів ліцею № 23

   

  4.1.  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  4.2.  Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

  4.3.  У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. Результати завершального (підсумкового) оцінювання фіксуються у свідоцтві досягнень. За рішенням педагогічної ради освітнього закладу може надаватися бальна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу, починаючи з другого семестру навчання.

  У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  4.4. Ліцей № 23 може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х)) класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я.

  4.6. За результатами навчання учням (випускникам) ліцею № 23, що здобули базову та профільну середню освіту, видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про загальну середню освіту затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

  4.7. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову середню освіту.

  Свідоцтво про базову середню освіту дає право на вступ до закладу загальної середньої освіти III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації.

  4.8. Учням, які закінчили старшу школу ліцею № 23, видається свідоцтво про профільну середню освіту.

  Свідоцтво про профільну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

  4.9. Випускникам 9-х, 11-х(12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

  Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

  4.10. Учні, які не мають результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації (для випускників основної школи) у зв’язку із невідвідуванням навчального закладу (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що вибули із шкільного підрозділу, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради закладу освіти, що оформлюється відповідним наказом директора ліцею.

  4.11. За відмінні успіхи в навчанні учні 3-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники III ступеня закладу - Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями – золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам II ступеня закладу видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти.

  Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників процесу в ліцеї № 23 встановлюються відповідно до чинного законодавства.

  4.12. Свідоцтва про базову середню освіту, свідоцтва про профільну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів ліцею № 23.

  Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам Запорізького ліцею № 23 свідоцтв, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється директором  ліцею № 23.

  4.13. Звільнення учнів від навчання з предмету "Захист Вітчизни" можливе за станом здоров’я. Юнаки, які за станом здоров’я та за релігійними поглядами не проходять навчання допризовної підготовки, залучаються до занять з основ медичних знань та цивільної оборони, що проводяться з дівчатами.

  V. Учасники освітнього процесу

   

         5.1. Учасниками освітнього процесу у ліцеї № 23  є

  - здобувачі освіти (учні);

  - педагогічні працівники;

  - батьки здобувачів освіти;

  - інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

  5.2. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку ліцею № 23.

  5.3. Учні  ліцею № 23 мають право на:

  - якісні освітні послуги;

  - справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

  - відзначення успіхів у своїй діяльності;

  - свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

  - повагу людської гідності;

  - захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів;

  - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

  - отримання загальної (початкової, базової середньої, профільної середньої) освіти у відповідності до Державних стандартів освіти;

  - вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів;

  - участь у науково-дослідницькій, експериментальній та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, змаганнях тощо;

  - користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

  - отримання додаткових платних освітніх послуг, особливі умови утримання (на умовах платних послуг  відповідно до законодавства України);

  - участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

  - участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля  учнів, вихованців;

  - участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

  - безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

  - повторну атестацію з метою покращення оцінки з предметів інваріантної та варіативної частин освітньої програми згідно діючих нормативних вимог;

  5.4. Учні ліцею № 23 зобов'язані:

  - виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності;

  - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

  - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

  - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

  - підвищувати свій загальний культурний рівень;

  - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та освітньою програмою ліцею № 23, цим статутом;

  - дотримуватися вимог законодавства, моральних норм;

  - виконувати вимоги педагогічних та інших працівників освітнього закладу відповідно до вимог цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

  - дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

  - дотримуватися правил особистої гігієни;

  - дбати про честь, імідж та ділову репутацію ліцею № 23.

  5.5. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення цього статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до вимог чинного законодавства України.

  5.6. Учні ліцею № 23 можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

  5.7. Ліцей № 23 забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

  5.8. Учні ліцею № 23 забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату ліцею № 23 або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  5.9. Відповідальність за організацію харчування учнів у ліцеї № 23, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на директора ліцею № 23.

      5.10. Педагогічним працівником ліцею № 23 повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

      5.11. На посаду викладача предмету "Захист Вітчизни" (хлопці) призначаються офіцери запасу або у відставці, які мають вищу освіту а також випускники вищих педагогічних навчальних закладів за спеціальністю викладач допризовної підготовки та фізичного виховання. На посаду викладача предмету "Захист Вітчизни" (дівчата) призначаються педагоги, які мають диплом "Медична сестра цивільної оборони".

  5.12. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників ліцею № 23, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

  5.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до чинного законодавства України директором ліцею № 23.

  Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

  Перерозподіл педагогічного навантаження педагогів ліцею № 23 протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається освітньою програмою  ліцею № 23, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства України про працю.

  5.13. Директор ліцею № 23 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку.

  5.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

  Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою програмою, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність освітнього закладу, здійснюється лише за їх згодою.

  5.15. Педагогічні працівники ліцею № 23 підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

  За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії), встановлюється  відповідний тарифний розряд та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель – методист", "педагог - організатор – методист" та інші).

  5.16. Педагогічні працівники  ліцею № 23 мають право на:

  - академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

  - педагогічну ініціативу;

  - розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

  - користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти;

  - підвищення кваліфікації, перепідготовку;

  - вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

  - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

  - відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

  - справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

  - захист професійної честі та гідності;

  - індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

  - безпечні і нешкідливі умови праці;

  - подовжену оплачувану відпустку;

  - участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

  - участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

  Крім того, педагогічні працівники  ліцею № 23 мають право:

  - вільно обирати педагогічно доцільні форми, методи і засоби роботи з учнями;

  - брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування освітнього закладу, в заходах, пов'язаних з організацією освітньої роботи;

  - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

  - вносити керівництву ліцею № 23 і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

  - на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

  - об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

  - порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

  5.17. Педагогічні працівники ліцею № 23 зобов'язані:

  - постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

  - виконувати освітню програму для досягнення учнями перед бачених нею результатів навчання;

  - сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

  - дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

  - дотримуватися педагогічної етики;

  - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

  - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

  - формувати у учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

  - виховувати у учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

  - формувати у учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

  - захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

  - додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку ліцею № 23, виконувати свої посадові обов’язки, умови трудового договору;

  - забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;

  - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

  - контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

  - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

  - брати участь у роботі педагогічної ради;

  - виховувати в учнів та вихованців шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

  - проходити в установленому прядку щорічні медичні огляди відповідно до норм діючого законодавства;

  - виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою, вести відповідну документацію.

  5.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею № 23, не виконують посадових обов'язків, умов трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до вимог чинного законодавства України.

  5.19. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку ліцею № 23.

  Трудові відносини в ліцеї № 23 регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами.

  Директор ліцею № 23 несе відповідальність за порушення трудового законодавства України.

  Заступники директора, педагогічні та інші працівники ліцею № 23 призначаються на посади та звільняються з посад директором ліцею.

  5.20. Працівники ліцею № 23 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів відповідно до вимог чинного законодавства України.

  5.21. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

  5.22. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

  - захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси своїх дітей;

  - обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

  - брати участь у громадському самоврядуванні ліцею № 23, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування  ліцею № 23;

  - завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у ліцеї № 23 та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження та надавати згоду на участь у них дитини;

  - брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

  - отримувати інформацію про діяльність ліцею № 23, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у ліцеї № 23 та його освітньої діяльності;

  - створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів;

  - звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

  - приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ліцею № 23;

  - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ліцею № 23;

  - на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування ліцею № 23 та у відповідних державних, судових органах.

  5.23. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

  - виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

  - сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

  - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

  - дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

  - формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

  - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

  - формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

  - виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

  - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

  - своєчасно повідомляти адміністрацію освітнього закладу про можливість відсутності або хвороби дитини;

  - створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

  - забезпечувати дотримання дітьми вимог цього статуту.

  5.24. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених чинним законодавством України, ліцей № 23 може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

  Відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

  Читати далі>>>

  Панорама ліцея
   
  ЗАЛ №23 group · 1137 учасника
  ПРИЄДНУЙСЯ!
  Блог газети
  «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
  Ви можете розмістити статтю в блозі, відіслав нам її
  Блог бібліотеки школи
  Лiтература для читання на канікулах
  ШМО природничо-
  математичного циклу
  Яскраві сторінки фізико-математичної декади
  ШМО
  учителів філології
  "Словесність"
  ШМО суспільно-
  естетичних дисциплін
  ШМО
  англійської мови
  Яскраві сторінки англійської
  ШМО
  початкової школи
  Яскраві сторінки початкової школи
  Гурток
  «Чарівний чобіток»
  Народний танець завжди має яскраво виражену тему
  Міністерство
  освіти і науки України
  Дізнайтеся все про вступну компанію 2022
  Національний університет
  «Запорізька політехніка»